Na okres wakacyjny, z powodu urlopu w daniach 1.07-31.08 sklep oraz wypożyczalnia są nieczynne. Zapraszamy do zakupów od 1.09. Pozostajemy z wami cały czas w kontakcie przez nasze SM oraz pocztę.

Terms

REGULAMIN

 1. Definicje:
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Towarrzecz materialna możliwa do kupienia w Sklepie Internetowym roddity.com po cenach zaprezentowanych na tej stronie roddity.com (w zależności od wybranej opcji).
   2. Dzień roboczyoznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. Formularz zamówieniaoznacza formularz służący do złożenia Zamówienia.
   4. Formularz rejestracyjnyoznacza formularz służący do rejestracji na stronie roddity.com.
   5. Klientosoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia.
   6. Kodeks cywilnyustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).
   7. Konsumentosoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   8. Podmiot trzeciosoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą ani Klientem.
   9. Regulaminniniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną.
   10. Sklep Internetowy roddity.com (Sklep)serwis internetowy dostępny pod adresem roddity.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
   11. StronaUsługodawca i Klient.
   12. Umowa sprzedażyumowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez stronę internetową Sklepu.
   13. Usługa (Usługi)usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego roddity.com i dostępnego pod adresem roddity.com/sklep/
   14. UsługodawcaMalwina Miszczyńska działająca pod firmą “r.oddity Malwina Miszczyńska” z siedzibą w Krakowie, przy al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 15a/4, 31-514 Kraków, posiadającą numer NIP 9452125762 i REGON 387140474.
   15. Zamówienieoświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego roddity.com określające rodzaj i liczbę wybranych Towarów.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego r.oddity.com, dostępnego pod adresem roddity.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).
  3. Sklep Internetowy roddity.com prowadzony jest przez Malwinę Miszczyńską Malwina Miszczyńska działająca pod firmą “r.oddity Malwina Miszczyńska” z siedzibą w Krakowie, przy al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 15a/4, 31-514 Kraków, posiadającą numer NIP 9452125762 i REGON 387140474.
  4. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego roddity.com przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  5. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego roddity.com, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
  7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego roddity.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3, ECMAScript 2017, połączenia Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), oraz wyświetlająca obrazy JPG, PNG oraz SVG
   2. urządzenie o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 360×640 pikseli
  8. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego roddity.com, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  9. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym roddity.com, w szczególności ich rodzaje oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  10. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie roddity.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym roddity.com, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego roddity.com
  1. W ramach serwisu roddity.com Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego roddity.com może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. Usług.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.
  6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym r.oddity.com niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego roddity.com jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy roddity.com
  1. Klient może kupić, (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego roddity.com wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy roddity.com należy wejść na stronę internetową roddity.com, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym roddity.com i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Formularz zamówienia).
  3. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności: e-mail o tytule “[r.oddity] Otrzymaliśmy twoje zamówienie!” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. W przypadku, gdy z powodu wyczerpania Towarów realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Zamówienie będzie anulowane, a Klient otrzyma stosowną informację.
  5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji w zakresie treści Zamówienia.
  6. Ceny Towarów, w polskojęzycznej wersji strony podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W angielskojęzycznej wersji strony ceny Towarów podawane są w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Opłata za Towar następuje za pośrednictwem platformy Przelewy24.
  7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  8. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym rodzaju Towaru na stronie Sklepu Internetowego roddity.com.
  9. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Formularza zamówienia).
 5. Rejestracja
  1. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  2. Klienci dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem strony internetowej roddity.com potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem w Formularzu zamówienia.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy roddity.com Rejestracja na stronie roddity.com nie jest obowiązkowa, a zakupu Towaru można dokonać bez zakładania konta w serwisie.
  4. Rejestracja na stronie roddity.com następuje przez prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia podczas składania Zamówienia lub Formularza rejestracyjnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia nieprawdziwych danych.
  5. W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Klient powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zamówienia.
 6. Konsumenci
  1. W sprawach związanych z zakupem na odległość Towarów Konsumenci mogą się kontaktować z Usługodawcą bezpośrednio pod adresem e-mail info@roddity.com.
  2. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  3. Wskazany w pkt VI 2 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej roddity.com/informacje/
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek bankowy Konsumenta z którego nastąpiła zapłata ceny za zakupiony Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar pozbawiony wad.
  9. Wszelkie reklamacje Klienci, w tym Konsumenci składają elektronicznie na adres: info@roddity.com w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z Zamówieniem.
  10. Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Konsumentowi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
  11. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w punkcie 11 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Konsumenta.
  12. Konsument może skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów i reklamacji, o których szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  13. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  14. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego roddity.com w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.
  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego roddity.com za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
  3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego roddity.com.
  4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego roddity.com. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
  6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
  7. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego roddity.com i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
   2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego roddity.com przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
   3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego roddity.com z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz Podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
  5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym roddity.com, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 9. Dane osobowe
  1. Malwina Miszczyńska działająca pod firmą “r.oddity Malwina Miszczyńska” z siedzibą w Krakowie, przy al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 15a/4, 31-514 Kraków, posiadającą numer NIP 9452125762 i REGON 387140474.
  2. Z administratorem można się skontaktować następujący sposób: przez e-mail: info@roddity.com.
  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są:
  4. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby reprezentującej w procesie rejestracji Klienta niebędącego osobą fizyczną) przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za zakup Towaru oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za zakup Towaru. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest realizacja umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby reprezentującej Klienta niebędącego osobą fizyczną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy oraz w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową na okres do przedawnienia roszczeń związanych z tą umową.
  6. Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
  7. Podmiotowi danych przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz rejestracji na stronie roddity.com.
 10. Pozostałe prawa i obowiązki Stron
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz powyższych postanowień.
  2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez złożenia stosownego oświadczenia drugiej Stronie, jednakże Usługodawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.
  3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 11. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie roddity.com.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej roddity.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI R.ODDITY

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z wypożyczalni jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Korzystanie z wypożyczalni równoznaczne jest z zawarciem umowy najmu produktów marki r.oddity na warunkach opisanych poniżej (“Warunki”).
 3. Wynajmujący (Malwina Miszczyńska działająca pod firmą “r.oddity Malwina Miszczyńska” ul. Beliny-Prażmowskiego 15a/4 31-514 Kraków, NIP 9452125762 i REGON 387140474) wynajmuje Najemcy wybrany przez niego produkt (torebkę) marki r.oddity, (dalej jako: “Produkt”) określony w zawartej przez Strony umowie (dalej jako: “Umowa”), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu.
 4. W celu zawarcia umowy najmu Produktu, Najemca poprzez stronę internetową roddity.com/wypozyczalnia składa zapytanie o dostępność danego Produktu w interesującym go terminie a Wynajmujący udziela Najemcy odpowiedzi zwrotnej na podany przy zapytaniu adres e-mail składającego zapytanie i informuje go o możliwości zawarcia Umowy (Złożenie zapytania o dostępność terminu nie powoduje powstania żadnych zobowiązań tak po stronie Najemcy jak i Wynajmującego).
 5. Z chwilą otrzymania przez Najemcę wiadomości z potwierdzeniem dostępności danego Produktu w podanym terminie, Najemca potwierdza wiadomością e-mail wolę zawarcia umowy przesyłając Wynajmującego niezbędne dane konieczne do zawarcia umowy. W chwili tej pomiędzy Najemcą i Wynajmującym zostaje zawarta umowa najmu Produktu, na podstawie której Najemca wypożycza Produkt od Wynajmującego na określony czas.
 6. Najemca może składać zapytania za pośrednictwem strony internetowej roddity.com/wypożyczalnia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedź na ofertę odbywa się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Najemca składając zapytanie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do zawarcia Umowy tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy, adres e-mail oraz numeru telefonu.
 8. Wynajmujący nie odpowiada za nieprawidłowy przebieg realizacji umowy najmu (w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Najemcy Produktu) wynikającą z przyczyn leżących po stronie Najemcy, w szczególności z powodu podania przez Najemcę nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
 9. Wynagrodzenie z tytułu Najmu uzależnione jest od czasu jego trwania (ustalane każdorazowo w ramach zawieranej Umowy) według dobowej stawki czynszu najmu określonej według następujących cen:
  1. za jeden dzień wynajmu Produktu w cenie 60 zł,
  2. za dwa lub więcej dni wynajmu Produktu w cenie 40 zł za każdą (również pierwszą) dobę.
 10. Minimalny czas wypożyczenia to 1 dzień.
 11. Do czasu trwania okresu najmu nie wlicza się dnia otrzymania Produktu oraz dnia zwrotu Produktu. W sytuacji, gdy ostatni dzień zwrotu Produktu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Produktu powinien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 12. Płatność za najem uiszczana jest z góry, przed dniem wysłania Najemcy Produktu. Wysyłka produktu następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wynajmującego. Brak uiszczenia ceny najmu przed dniem planowanej wysyłki równoznaczny jest z odstąpieniem od zawartej umowy.
 13. Produkty wysyła są kurierem do godziny 12 na dwa dni przed dniem rozpoczęcia wynajmu i pod warunkiem, że na koncie Wynajmującego została zaksięgowana wpłata Najemcy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie się dostawy z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.
 14. Wraz z uiszczeniem ceny najmu, Najemca wpłaca również kaucję w wysokości 300 zł. Z zastrzeżeniem punktów 18, 19 i 22 kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu czasu okresu wypożyczenia, przelewem w ciągu 7 dni od dnia powrotu Produktu do Wynajmującego na podany przez Najemcę numer rachunku bankowego.
 15. Wynajęty Produkt Najemca otrzymuje czysty oraz w dobrym stanie, umożliwiającym normalne z niego korzystanie. Jednakże z uwagi na to, że nie jest to produkt nowy może on nosić na sobie ślady normalnego użytkowania: drobne przetarcia, zagięcia itp.
 16. Udostępnienie przedmiotu najmu odbywa drogą wysyłkową za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. W ramach wypożyczalni i zawieranej umowy najmu Produkty wypożyczane są i wysyłane wyłącznie na terytorium Polski.
 17. Nieodebranie przez Najemcę Produktu w umówionym terminie, pomimo prawidłowej dostawy zgodnie z zawartą umową, pozostaje bez wpływu na cenę oraz okres trwania wypożyczenia Produktu. W takim wypadku okres wypożyczenia pozostaje niezmieniony i liczony jest od pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w Umowie. Najemca w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Produktu podejmuje kontakt bezpośrednio z Wynajmującym.
 18. Koszt przesyłki w obie strony pokrywa Wynajmujący, z zastrzeżeniem punktu 18 poniżej.
 19. Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Produkt z w dniu określonym w Umowie, korzystając z dołączonego do przesyłki zwrotnego listu przewozowego lub w inny wskazany przez Wynajmującego w Umowie sposób.
 20. Jakakolwiek zmiana długości okresu wypożyczenia (jego wydłużenie, skrócenie lub całkowita zmiana terminu) wymaga każdorazowego wcześniejszego ustalenia tego z Wynajmującym. W razie konieczności powtórnego poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej w wyniku zmiany terminu wypożyczenia Produktu z inicjatywy Najemcy, której listu przewozowego nie można zmienić lub anulować, koszt nowego listu przewozowego pokrywa Najemca. Wynajmujący dostarcza nowy list przewozowy i jego koszt potrąca z wpłaconej uprzednio kaucji.
 21. Brak informacji o wydłużeniu użytkowania Produktu, skutkować będzie naliczeniem przez Wynajmującego dodatkowych dobowych opłat w wysokości 40 zł za dobę pobieranych z wpłaconej uprzednio kaucji. W razie wydłużenia terminu najmu przekraczającego wartość wpłaconej kaucji Wynajmującemu przysługuje dodatkowe roszczenie o zapłatę brakującej ceny najmu za pozostałe, niepokryte kaucją dni najmu oraz o zwrot Produktu.
 22. Jeżeli w trakcie okresu wypożyczenia wskazanego w pierwotnym brzmieniu umowy Najemca zdecyduje się na zakup Produktu (modelu wypożyczanego) otrzyma rabat w wysokości 15% na zakup tego Produktu oraz na poczet ceny zaliczona zostanie wpłacona kaucja oraz wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy najmu.
 23. Skorzystanie z wypożyczalni i zwrot Produktu w dobrym stanie uprawnia Wynajmującego do otrzymania kodu rabatowego w wysokości 15% na zakup innego nowego egzemplarza którejkolwiek z Produktów marki r.oddity, który ważny będzie do wykorzystania przez 30 dni licząc od daty otrzymania Produktu przez Wynajmującego.
 24. Po zakończeniu najmu Wynajmujący ocenia stan zwróconego Produktu. Po ocenie stanu produktu decyduje o zwrocie całości lub części wpłaconej kaucji. Najemca obowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania.
 25. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Produkt, w tym do:
  1. nie używania go do celów nie przeznaczonych;
  2. nie narażania go na nadmie obciążenia i wypchania zbyt dużą ilością przedmiotów w środku;
  3. nie narażania go na skrajne warunki atmosferyczne;
  4. nie noszenia w nim przedmiotów mogących zniszczyć lub zafarbować Produkt lub pozostawić na nim trwałe ślady zapachowe;
  5. bezwzględnego powstrzymania się od dalszego podnajmu lub użyczeniu Produktu osobom trzecim.
 26. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odebrania Produktu w przypadku stwierdzenia jego użytkowania z naruszeniem Warunków, a także w przypadku, gdy stwierdzone okoliczności uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży Produktu albo podjęcia próby jego przywłaszczenia przez Najemcę.
 27. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Najemca wyraża zgodę na przekazanie oświadczenia Wynajmującego o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie „sms-a” wysłanych na adres lub numer wskazany przez Najemcę. Koszt odbioru Produktu i dostarczenia go Wynajmującemu obciążał będzie Najemcę.
 28. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.